Under projektets gång arbetar vi med olika ämnen t.ex. när vi jobbar med energi ingår det i fysik, kemi och geografi.

Vi tycker projektet är ett roligt sätt att arbeta på. Man får in många ämnen på ett effektivt sätt. Grupperna har räknat ut t.ex. antal vindkraftverk vi kommer att behöva, vilket vi tycker är ett smidigt sätt att blanda matematik och fysik.

Här nedan är de många ämnena vi får chansen att arbeta med under 1899 projektet.

Samhällskunskap, Fysik, Geografi, Biologi, Teknik, Bild, Kemi, Matematik.

 

Matematik – läroplan; Geometri;

Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.

Biologi – läroplan; Natur och Samhälle;

 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.

Fysik – läroplan; Fysiken i naturen och samhället;

 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning. 

Kemi – läroplan; Kemin i vardagen och samhället;

 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
 • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter. (återvinning)
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.

Teknik – läroplan; teknik, människa, samhälle och miljö.

 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Hur tekniska lösningar kan bidra till hållbar utveckling.
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer. ( vi ger idéer till en bättre kommun)
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, t.ex. i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmaterial.

Samhällskunskap – läroplan; individer och gemenskaper.

 • Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, t.ex. av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning. (Fritid, parken – toan och gym)

Geografi – läroplan- livsmiljöer, Geografins metoder, begrepp och arbetssätt, Miljö, människor och hållbarhetsfrågor

 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
 • Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark. (bostadsgruppen – vart dem får bygga och hur dem får tillgång till vatten)

Bild – läroplan – bildframställning, redskap för bildframställning.

 • Presentationer av eget bildskapande.
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.